• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Personopplysninger

Før du oppgir personopplysninger må du samtykke i personvernerklæringen.

1. Personvernerklæring
Denne personvernerklæringen forteller hvordan Gjøvik kommune samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personvernopplysninger og sikret at personvernet ivaretas av Gjøvik kommune i samsvar med krav til behandling av personopplysninger, jfr. Personopplysningsloven av 20.07.2018 samt personvernforordningen, med tilhørende forskrifter.
 
Gjøvik kommune har personvernerklæring for elektroniske skjermdialoger. Erklæringen kommer opp hver gang man går inn på et elektronisk søknadsskjema som ligger på kommunens hjemmeside. I tillegg ligger personvernerklæringen tilgjengelig som informasjon på kommunens hjemmeside, under temaet informasjonssikkerhet.
 
I kommunen er rådmannen behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger, mens det daglige ansvaret er delegert til leder for den aktuelle behandlingen. 

1.1 Formålet med behandling av personopplysninger
Gjøvik kommune ønsker å sikre at du som bruker av tjenester i kommunen skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges og at datasikkerheten er ivaretatt. Sikker behandling av dataene vil til enhver tid dokumenteres etter gjeldende bestemmelser.
 
Personopplysningsloven kapittel 3 angir vilkårene for å behandle personopplysninger. I det alt vesentlige kan personopplysninger bare behandles når den registrerte har samtykket, men med noen unntak.

Uten samtykke kan opplysninger behandles når det er nødvendig for å gjennomføre arbeidsrettslige plikter eller rettigheter, i særlige tilfeller dersom behandling er nødvendig av hensyn til viktige allmenne interesser (beror på tillatelse fra Datatilsynet) eller dersom det er nødvendig for arkivformål i allmennhetens interesse, formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller statistiske formål i de tilfeller der samfunnets interesse klart overstiger ulempene for den enkelte.
 
Opplysninger som du fyller inn, sendes til behandlingsansvarlig og opplysningene skal gjøre at den behandlingsansvarlige settes i stand til å utføre saksbehandlingen av din henvendelse på en trygg måte. 
 
I visse tilfeller må fødselsnummer benyttes. Fødselsnummer kan bare benyttes i behandlingen nå det er saklig grunn for sikker identifisering og metoden er nødvendig for å sikre slik identifisering i forbindelse med saksbehandlingen.

1.2 Samtykke til lagring og bruk av personopplysninger
Dersom du føler at ditt personvern er tilstrekkelig sikret ved denne erklæringen, samtykker du til bruk og lagring ved opprettelsen av din brukerprofil. Samtykket gis som godkjenning av våre retningslinjer for personvernet og som samtykke for behandlingsmåten av opplysningene.
 
Alle personopplysninger vil bli behandlet med fortrolighet og vil utelukkende bli brukt til saksbehandling av saken som innsendelsen gjelder.

1.3 Lagring av opplysninger
Dersom du logger deg på med e-post/MinID/BankID kan du når som helst velge å avbryte utfyllingen av skjermdialogen og eventuelt hente den opp igjen for videre utfylling senere.

Opplysningene du har tastet inn vil ligge lagret på kommunens server, men vil ikke være tilgjengelig for saksbehandler før du velger innsending. Når du har valgt innsending har du samtidig samtykket i at mottaker kan motta opplysningene.

1.4 Sikker dataoverføring
Alle opplysninger som overføres mellom din datamaskin og kommunens server foregår over sikker kryptert forbindelse(SSL). Løsningen er den samme som bl.a. er brukt i nettbankene.

1.5 Unnlatt samtykke
Dersom du ikke samtykker i at personvernet er godt nok ivaretatt, vil du ikke kunne benytte deg av våre elektroniske søknadsskjemaer. Du må da henvende deg til organisasjonen på annen måte, ved å sende brev pr post eller ved oppmøte.

1.6 Aldersgrense 18 år
Bruk av Gjøvik kommunes elektroniske skjemaer forutsetter at du bekrefter å være over 18 år.

2. Dine rettigheter
Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til: postmottak@gjovik.kommune.no.
 
Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

2.1 Innsyn i egne opplysninger
Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.

2.2 Korrigering av personopplysninger
Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

2.3 Sletting av personopplysninger
I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.

2.4 Begrensning av behandling av personopplysninger
I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.

2.5 Protestere mot en behandling av personopplysninger
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.

2.6 Dataportabilitet
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.

2.7 Du kan klage på vår behandling av personopplysninger
Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Ta da først kontakt med vårt personvernombud.

3. Henvendelser
Dersom du har spørsmål vedrørende personvern kan du kontakte:
 
Gjøvik kommune
Postboks 630
2810 Gjøvik
Sentralbord: 61 18 95 00
E-post: postmottak@gjovik.kommune.no

4. Definisjoner

  • Personopplysning: Opplysninger som kan knyttes til enkeltperson.
  • Behandling av personopplysninger: Enhver bruk av personopplysninger, som f.eks innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering av opplysninger.
  • Behandlingsansvarlig: Den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes.
  • Databehandler: Den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.